Αρχείο για 19 Μαΐου 2011

Φόρμες σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και απολογισμού της επιμόρφωσης

Όπως ήδη γνωρίζετε από προηγούμενη σχετική ενημέρωση, στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, απαιτείται η συμπλήρωση και κατάθεση μιας σειράς εντύπων (φόρμες), τα οποία αφορούν στο σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και τον απολογισμό της επιμόρφωσης και του οργανικού τμήματος της επιμορφωτικής διαδικασίας, που είναι η «εφαρμογή στην τάξη».

Ειδικότερα απαιτείται:

Σε αρχικό στάδιο του προγράμματος:

1.      Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές (αν είναι περισσότεροι του ενός) του προγράμματος, να συντάσσουν/ συμπληρώνουν από κοινού «Σχέδιο υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης (επιμορφωτικές συνεδρίες)» (Φόρμα 1). Το έντυπο αυτό στοχεύει στην εκπόνηση και καταγραφή σχεδίου (πλάνου) υλοποίησης του προγράμματος επιμόρφωσης, αναφορικά με τη “διαδρομή” που προβλέπεται να ακολουθηθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και την κατανομή των ενοτήτων και του περιεχομένου αυτών στις συνεδρίες και στους επιμορφωτές του προγράμματος (αν είναι περισσότεροι του ενός). Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον Συντονιστή του προγράμματος.

2.      Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές (αν είναι περισσότεροι του ενός αυτοί που συμμετέχουν στην υποστήριξη της εφαρμογής στην τάξη) του προγράμματος να συντάσσουν/ συμπληρώνουν από κοινού «Συνοπτικό σχέδιο σχετικά με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη» (Φόρμα 2). Το έντυπο αυτό στοχεύει στην εκπόνηση και καταγραφή σχεδίου (πλάνου) για την υλοποίηση της εφαρμογής στην τάξη/ πρακτικής άσκησης των επιμορφούμενων ενός προγράμματος και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το προφίλ των επιμορφούμενων (πχ. βαθμίδα, τάξη, μάθημα, που διδάσκουν, διαθέσιμες υποδομές ΤΠΕ στο σχολείο τους), την οργάνωση και το περιεχόμενο των υποστηρικτικών συναντήσεων, καθώς και το συνοπτικό πλάνο του επιμορφωτή για την πρακτική άσκηση κάθε επιμορφούμενου. Το συνοπτικό πλάνο για κάθε επιμορφούμενο διαμορφώνεται μετά από συζήτηση και σε συνεργασία των επιμορφωτών με τους επιμορφούμενους (πχ. στο πλαίσιο της πρώτης υποστηρικτικής συνάντησης). Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος και τους επιμορφούμενους (στοιχεία προφίλ επιμορφούμενων), και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον Συντονιστή του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και προκειμένου για την τεκμηρίωση της συμμετοχής και την αξιολόγηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των δράσεων «εφαρμογής στην τάξη» από τους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους:

3.      Κάθε επιμορφούμενος συντάσσει/ συμπληρώνει «Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη»(Φόρμα 3) και την καταθέτει μαζί με το υλικό του/των σεναρίων/ δραστηριοτήτων (πχ. σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, αρχεία εκπαιδευτικών λογισμικών) που ανάπτυξε/ προσάρμοσε και χρησιμοποίησε στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης. Η αναφορά περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του επιμορφούμενου (πχ. ημερομηνία, στοιχεία τάξης, εξοπλισμού εφαρμογής, λογισμικό/ εργαλεία που αξιοποιήθηκε, σχόλια κλπ για κάθε μια από τις «παρεμβάσεις»/ δράσεις εφαρμογής στην τάξη που πραγματοποίησε) και μαζί με το επισυναπτόμενο υλικό αξιολογείται και τεκμηριώνει την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, αναφορικά με το σκέλος της «εφαρμογής στην τάξη». Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον επιμορφούμενο και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον/ους επιμορφωτή/ές του προγράμματος. Σχέδιο του εντύπου (Φόρμα 3), περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 του παρόντος.

4.      Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές του προγράμματος από κοινού, αν είναι περισσότεροι του ενός, συντάσσουν/ συμπληρώνουν «Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη» (Φόρμα 4). Η αναφορά περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος της επιμόρφωσης συνολικά  και την υποστήριξη της «εφαρμογής στην τάξη» (επιμορφωτικές συνεδρίες και υποστηρικτικές συναντήσεις) από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος. Επίσης, περιλαμβάνει σύντομη αναφορά και στοιχεία αξιολόγησης της εμπλοκής των επιμορφούμενων στην εφαρμογή στην τάξη, από τον/τους επιμορφωτή/ές τους. Το σχέδιο συμπληρώνεται από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος και στη συνέχεια κατατίθεται στο έργο από τον Συντονιστή του προγράμματος.

Σχέδια των παραπάνω εντύπων περιλαμβάνονται στη Βιβλιοθήκη της Πύλης ενημέρωσης και συνεργασίας της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου εδώ (http://b-epipedo2.cti.gr ->ΥΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -> Οδηγίες, Έντυπα, Διαδικασίες à Έντυπα, Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης και Απολογισμού «εφαρμογής στην τάξη»), ενώλεπτομέρειες σχετικά με την «εφαρμογή στην τάξη» μπορείτε να δείτε εδώ (http://b-epipedo2.cti.gr -> ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ -> Συχνές Ερωτήσεις ->ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ).

Η διάθεση, συμπλήρωση και κατάθεση/ υποβολή στο έργο, των παραπάνω εντύπων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου στη διεύθυνσηhttp://b-epipedo2.cti.gr/mis (επιλογή: Συμπλήρωση φορμών) με χρήση των κωδικών των ενδιαφερομένων.

Στην παρούσα φάση και ενώ έχουν ήδη κατατεθεί οι φόρμες 2 και 3, καλούνται οι επιμορφωτές και οι συντονιστές των προγραμμάτων που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα (2η) επιμορφωτική περίοδο (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011) καθώς και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε αυτά (επιμορφούμενοι), να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και κατάθεση/ υποβολή της Φόρμας 3 και της Φόρμας 4.

Τα συμπληρωμένα έντυπα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί / κατατεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου,

  • Φόρμα 3: το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011, από τον/τους επιμορφωτή/ες του προγράμματος (με χρήση των κωδικών του), σε συνεννόηση με επιμορφούμενους του προγράμματος, οι οποίοι θα την έχουν προηγουμένως συμπληρώσει.
  • Φόρμα 4: το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011, από τον Συντονιστή του προγράμματος (με χρήση των κωδικών του), σε συνεννόηση με τον/ τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος, οι οποίοι θα τα την έχουν προηγουμένως συμπληρώσει.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την κατάθεση διατίθενται ηλεκτρονικά στο MIS πάνω στις ίδιες τις φόρμες (επιλογή: Οδηγίες Συμπλήρωσης).

Σχολιάστε