Αρχείο για 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και την πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων στα δημοτικά σχολεία» για τους άξονες

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»

&

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

&

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο                 (ΕΚΤ)

Η ανωτέρω Πράξη περιλαμβάνει: την επιμόρφωση

(α) των εκπαιδευτικών που δεν έχουν εμπειρία διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα διδάξουν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα

(β) των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα προγράμματα υποδοχής και ένταξης μαθητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή σχετική γνώση και εμπειρία.

Στην παρούσα πρόσκληση καλούνται επιμορφωτές για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ακόλουθων ειδικοτήτων.

ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Η επιμορφωτική διαδικασία του Προγράμματος στα Π.Ε.Κ. θα ολοκληρωθεί σε 20 επιμορφωτικές ώρες και θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η Α΄ φάση περιλαμβάνει συνολικά 14 ώρες και θα διεξαχθεί ημέρες  Σάββατο και Κυριακή  περιοδικά στα ΠΕΚ κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2010. Η Β΄ φάση περιλαμβάνει συνολικά 6 ώρες και θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου  2011.

Για την Επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος έχει οριστεί για κάθε ειδικότητα Επιστημονική Επιτροπή.

Για τους επιμορφωτές του προγράμματος εκτός της ωριαίας αμοιβής προβλέπεται και η κατά το νόμο κάλυψη των εξόδων μετακίνησής τους. Οι Επιμορφωτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι  για οποιοδήποτε από τα Π.Ε.Κ.  έχουν επιλέξει στην αίτησή τους.

Για την υλοποίηση του παραπάνω επιμορφωτικού προγράμματος θα αξιοποιηθούν, ως Επιμορφωτές, επιστήμονες με γνώση στα θεματικά πεδία της κάθε ειδικότητας.

Δύνανται να συμμετάσχουν στο παραπάνω πρόγραμμα ως Επιμορφωτές:

Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., ειδικοί επιστήμονες, καθώς και Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα (μεταπτυχιακούς τίτλους ή  γνώσεις  στα θεματικά αντικείμενα – ειδικότητες του προγράμματος

Η επιλογή των επιμορφωτών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(α) αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιμόρφωση  εκπαιδευτικών (υποχρεωτικό)* 50%
(β) τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία στα αντικείμενα στα οποία θα επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς 30%
(γ) εκπαιδευτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κατά προτεραιότητα) 20%

*Ιδιαίτερα για τους επιμορφωτές της ειδικότητας ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο κριτήριο (α), βαρύνουσα σημασία έχει η εμπειρία στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» Π2.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Διαδικτύου (Internet) από 2η Σεπτεμβρίου 2010 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2010 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oepek.grεπιλογή υποβολή αιτήσεων.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά  την προαναφερθείσα ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη.

Ο ορισμός των επιμορφωτών θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ. μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής αντίστοιχα για την κάθε ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους, και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναδεικνύεται η συνάφεια των προσόντων τους.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι επιλεγέντες θα πρέπει να κληθούν να  υποβάλλουν πιστοποιητικά/τεκμήρια των προσόντων τους.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 5203257 (κ. Π. Βουλτσίδης εσωτ. 300,) καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης oepek1@otenet.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ.

Γεώργιος Μπαγάκης

Ολόκληρη την προκήρυξη καθώς και τους απαραίτητους υπερσυνδέσμους θα τους βρείτε πατώντας εδώ.

Σχολιάστε