Αρχείο για 10 Αυγούστου 2010

To πλαίσιο Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το νέο σχολείο, η οποία θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις (Α΄ και Β΄) και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2013.
Η επιμόρφωση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περίπου 150.000 άτομα), ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων και δεξιοτήτων που διαθέτουν.

3.1 Φιλοσοφία και Αρχές

Με βάση την έως τώρα εμπειρία από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, τα πορίσματα σχετικών επιστημονικών ερευνών και τη διεθνή εμπειρία (όπως αυτή προκύπτει από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας) και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και της διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών, σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής επιμόρφωσης του συνόλου των εκπαιδευτικών.

Η φιλοσοφία του προτεινόμενου επιμορφωτικού προγράμματος στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα μεριμνά για τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στο χώρο, το χρόνο και τους ιδιαίτερους ρυθμούς μάθησης των επιμορφωνόμενων, με βάση τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα προβλέπεται η αξιοποίηση καινοτομικών εφαρμογών από τον ελλαδικό και διεθνή χώρο.

Το προτεινόμενο πλαίσιο Επιμόρφωσης διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

1. Προαιρετικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας με παράλληλη θέσπιση πλαισίου κινήτρων
2. Ενεργητική συμμετοχή του επιμορφωνόμενου: Ο επιμορφωνόμενος ενθαρρύνεται να συμβάλει στη διαμόρφωση του σκοπού, των στόχων και του περιεχομένου της επιμόρφωσης. Καλείται να γίνει συνδημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού, αξιοποιώντας και διαμοιράζοντας με τους συναδέλφους του την ανεκτίμητη εμπειρία που διαθέτει ως εκπαιδευτικός της πράξης.
3. Ευρετική Πορεία προς την γνώση: Ο επιμορφωνόμενος ενθαρρύνεται να ανακαλύψει ο ίδιος τη γνώση, μέσω της αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό υλικό, τον επιμορφωτή και τους άλλους εκπαιδευόμενους.και της δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης κ.λπ.
4. Άμεση εφαρμογή και σύνδεση της επιμόρφωσης με την σχολική τάξη: Ο επιμορφωνόμενος ενθαρρύνεται να εφαρμόσει άμεσα στη σχολική τάξη το αντικείμενο της επιμόρφωσης, ενώ υποστηρίζεται με το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό και τη συνεχή ανατροφοδότηση από τον επιμορφωτή και τους υπόλοιπους επιμορφούμενους, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.
5. Ευελιξία: Παρέχεται στους επιμορφωνόμενους ευελιξία στο χώρο, το χρόνο και το ρυθμό των επιμορφωτικών δράσεων, ο συνδυασμόσς της δια ζώσης με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και η δυνατότητα αξιοποίησης έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικό υλικό.
6. Κοινωνική Αλληλεπίδραση: Δίνεται έμφαση στη δημιουργία περιβάλλοντος δυναμικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές.

3.2 Προτεινόμενοι Στόχοι της Επιμόρφωσης

* η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η επιτυχία του νέου σχολείου, οι οποίες θα αναδείξουν το ρόλο του ως βασικού πυλώνα αλλαγής και μετασχηματισμού,
* η δημιουργία προϋποθέσεων επαναοριοθέτησης του ρόλου του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή και εμψυχωτή της σύγχρονης διδακτικής εμπειρίας. Η αλλαγή της φυσιογνωμίας ολόκληρης της σχολικής μονάδας σε μια κοινότητα μάθησης που διαχειρίζεται και οργανώνει με σύγχρονους τρόπους την παραγωγή γνώσης στους κόλπους της,
* η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με την αντίληψη και την πρακτική του νέου σχολείου, η εμπέδωση της φιλοσοφίας και των στόχων του, καθώς και εξοικείωσή τους με τα νέα Προγράμματα Σπουδών,
* η βελτίωση της       επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητή μέσα στην τάξη,
* η καλλιέργεια των γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους,
* η αξιοποίηση πολυτροπικών διδακτικών για όλα τα αντικείμενα σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές των Προγραμμάτων Σπουδών,
* η ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση των μαθησιακών προβλημάτων και των ιδιαίτερων καταστάσεων των μαθητών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική,
* η δημιουργία συνεργατικών κοινοτήτων μάθησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
* η σύνδεση του σχολείου με τις διαδικασίες της δια βίου μάθησης,

* η ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργατικότητα, προγραμματισμός ενεργειών, εξοικείωση με τις τέχνες, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα του «μαθαίνω να μαθαίνω»).
* η εξοικείωση με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (π.χ. διαδραστικός πίνακας, ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, ασφαλής χρήση του διαδικτύου κά.) στην εκπαιδευτική πράξη.

3.3 Προτεινόμενη Μεθοδολογία της Επιμόρφωσης

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σχολιάστε