Αρχείο για 7 Ιουνίου 2010

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Φυσικό αντικείμενο του έργου  είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το νέο σχολείο, η οποία θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις (Α΄ και Β΄) και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2013.
Η επιμόρφωση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περίπου 150.000 άτομα), ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων και δεξιοτήτων που διαθέτουν.

Με βάση την έως τώρα εμπειρία από την επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, τα πορίσματα σχετικών επιστημονικών ερευνών, και τη διεθνή εμπειρία  κατατίθεται προς διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τον κάθε πολίτη  το πλαίσιο διαβούλευσης σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το  Νέο Σχολείο, με την πεποίθηση ότι  θα συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση του «Μείζονος Επιμορφωτικού Προγράμματος».

Παράλληλα με τη διαβούλευση διενεργείται Μελέτη Επιμορφωτικών Αναγκών. Αποστέλλονται άμεσα σε όλα τα σχολεία της χώρας ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούςδιευθυντές σχολικών μονάδων και σχολικούς συμβούλους προκειμένου να συμβάλλουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους  στη διαμόρφωση του επιμορφωτικού προγράμματος.

Σχολιάστε