Αρχείο για 17 Μαΐου 2010

Μητρώο εμπειρογνωμόνων Π.Ι. – Αιτήσεις

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, που έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη δημιουργία του «Νέου Σχολείου», απαιτείται ανασχεδιασμός σε βάθος του σχολείου. Ειδικότερα, απαιτείται αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μία Κοινωνία της Γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτισμικών στοιχείων και ενίσχυση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Εκπαίδευση.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», αναλαμβάνει την κατάρτιση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

Προκειμένου το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να αντεπεξέλθει στις ανωτέρω ανάγκες καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού πρώτα μελετήσουν το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , να συμπληρώσουν αίτηση – βιογραφικό σημείωμα και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο του Π.Ι. ακολουθώντας τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Οδηγίες συμπλήρωσης

Πληροφορίες: Χαράλαμπος Α. Ζαρωτιάδης, Αλβέρτης Νίκος
Τηλ.: 210 60 80 541
Φαξ: 210 63 96 391
Email: prok1537@pi-schools.gr

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Σχολιάστε